ปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
วันที่ 18-20 มกราคม 2566
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)