กำหนดวันสำคัญ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  1 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน
ชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2565

การนำเสนอผลงาน
เปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565
วันส่งผลงานฉบับเต็มในระบบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ส่งไฟล์ผลงานนำเสนอ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566
ประกาศวันที่และลำดับที่การนำเสนอ วันที่ 13 มกราคม 2566