ผลการตัดสินการนำเสนอผลงาน

รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

การบริการสารสนเทศ (INFORMATION SERVICES: IS)

การบริหารจัดการองค์กร (ORGANIZATION MANAGEMENT: OM)

รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทการบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

การบริการสารสนเทศ (INFORMATION SERVICES: IS)

การบริหารจัดการองค์กร (ORGANIZATION MANAGEMENT: OM)

 

(Popular Vote)