เอกสารการบรรยาย

หัวข้อ "ก้าวต่อไปของห้องสมุด ภายใต้ภาวะโลกรวน"
โดยดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2565

หัวข้อ "การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่
Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education"
โดยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2561

หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุด ในยุค VUCA-BANI World
Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education"
โดยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบอัจฉริยะและการประมวลผลขั้นสูง
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อ "ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย
Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education"
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
ประธานคณะกรรมการวิชาการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)