เชิญชวน...ผู้ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วว่า "มีความเหมาะสม" ที่จะเผยแพร่ในวารสาร PULINET Journal ลงทะเบียนส่งผลงานไปเผยแพร่ต่อที่วารสาร PULINET Journal ได้ที่เว็บไซต์ PULINET Journal https://pulinet.oas.psu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: pulinetjournal@gmail.com

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่อยู่ในกลุ่ม Tier 2 จากการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)

ยินดีด้วยนะคะ คุณได้ไปต่อ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World: The Next Move) จัดขึ้นในวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี