ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ประสานงาน
Information Management: IM
0948567866 (อนวัช)
Information Services: IS
0956023471 (พนม)
Organization Management: OM
0897200830 (ชุษณา)
การใช้งานระบบหรือการอัพโหลดเอกสาร
0873597948 (ภีรติ)

ฝ่ายผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor)
อนวัช กาทอง 094-8567866

ฝ่ายประสานงานการจัดงาน
045-353140
094-5751331