ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ประสานงาน
Information Management: IM
094-5751331
Information Services: IS
094-5751331
Organization Management: OM
094-5751331
การใช้งานระบบหรือการอัพโหลดเอกสาร
094-5751331

ฝ่ายผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor)
อนวัช กาทอง 094-8567866

ฝ่ายประสานงานการจัดงาน
045-353140
094-5751331