การนำเสนอผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน ถึง 16 ธันวาคม 2565
วันส่งผลงานฉบับเต็มในระบบ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
ส่งไฟล์ผลงานนำเสนอ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566
ประกาศวันที่และลำดับที่การนำเสนอ วันที่ 13 มกราคม 2566