กำหนดวันสำคัญ
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
(The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023)
"ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move)

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

การนำเสนอผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงาน
พร้อมไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565

ระกาศผลการพิจารณาผลงาน
16 ธันวาคม 2565

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
1 สิงหาคม 16 ธันวาคม 2565

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

การนำเสนอด้วยการบรรยาย

หัวข้อการนำเสนอผลงาน

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(INFORMATION MANAGEMENT: IM)

การบริการสารสนเทศ
(INFORMATION SERVICES: IS)

การบริหารจัดการองค์กร
(ORGANIZATION MANAGEMENT: OM)

Thank you for Sponsoring

Platinum

Gold

Silver

Bronze