ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบส่งผลงานทางวิชาการได้ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/.../inde.../Register_pre/pdpa และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/5dUCbAqex2q5p3M47
2. เข้าสู่ระบบส่งผลงานทางวิชาการที่ http://pulinet2023.pulinet.org/submission/Login ด้วย Username และ Password ที่ส่งให้ทางเมล์
3. ผู้ส่งผลงานทางวิชาการดำเนินการจัดทำ “แบบรับรองการนำเสนอผลงาน” จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/wp-content/uploads/2022/09/แบบรับรองการนำเสนอผลงาน-PULINET-2023-ฉบับแก้ไข-14-9-65.docx
4. อัพโหลดผลงานฉบับเต็มพร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานที่ได้รับการรับรองแล้ว เข้าสู่ระบบส่งผลงาน
5. รอผลการพิจารณาผลงานฉบับเต็ม หากผลงานมีข้อเสนอแนะผู้ส่งผลงานทางวิชการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
6. อัพโหลดผลงานที่ได้รับการแก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบส่งผลงานอีกครั้ง
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/payment/ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX38y_V1NzVFaF8TIgqmAy9tMl4VRs9gnQZxznyGjspszA2Q/viewform
8. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ PULINET 2023 และนำเสนอผลงาน ในวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี