โปสเตอร์การนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management : IM)


การบริการสารสนเทศ (Information Services : IS)

การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM)