รูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ 

1. การนำเสนอผลงาน ประเภทการบรรยาย (Oral Presentation) ให้นำเสนอผลงานประกอบ PowerPoint 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที

2. การนำเสนอผลงาน ประเภท E-Poster ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำส่งไฟล์โปสเตอร์ตามรูปแบบที่เจ้าภาพกำหนด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที Template ของผลงานที่นำเสนอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/wp-content/uploads/2022/12/template-Poster-122722.pdf