วิทยากร และหัวข้อการบรรยาย

บรรยายหัวข้อ "การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่
Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education"
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2561

การเสวนาเรื่อง "ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน New Look of Library in a VUCA World"
โดย

คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ

บรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุด ในยุค VUCA-BANI World"
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบอัจฉริยะและการประมวลผลขั้นสูง
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย"
โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
ประธานคณะกรรมการวิชาการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)